Skip to main content

【錄取公告】「111年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫」照顧管理專員

口試日期:111年7月19日

口試地點:第七會議室

錄取名單:

正取:
    
     賴○萍
    
     吳○敏
    
     粘○鳳


以下從缺