Skip to main content

公職人員利益衝突迴避法身分關係公開專區

名稱 檔案下載
公職人員及關係人身分關係揭露表範本
公職人員利益衝突迴避法身分關係事前揭露表
公職人員利益衝突迴避法身分關係-事後公開表